30/10 2012

(English text below)

Geir Arne Drangeid har arbeidet i Aker i over 22 år. Gjennom det har han opparbeidet en lang og bred erfaring i et av landets mest suksessfylte og omtalte børsnoterte industrikonsern med virksomhet over hele verden. I tillegg til å bli partner i First House vil Drangeid lede selskapets nysatsning innen leder- og virksomhetskommunikasjon.

– Geir Arne har en unik erfaring fra Aker Solutions, et av landets mest profilerte selskaper innen olje- og gassteknologi og fra investeringsselskapet Aker som er hovedeier i en rekke industrivirksomheter i Norge. Han har arbeidet med meget kompliserte kommunikasjonsutfordringer. Det er klart vi er veldig glade og stolte når en slik kapasitet velger First House. Hans bakgrunn, lederegenskaper og erfaring passer perfekt når vi skal styrke satsningen på strategisk leder – og virksomhetskommunikasjon, sier administrerende direktør Per Høiby.

– Jeg har hatt 22 flotte år i Aker-familien. Her har jeg hatt gleden av å lære av, og jobbe med fremragende ledere og enere på mange felt. First House har imponert meg, både folkene på laget og kundene de arbeider for. Det gjorde First House til et naturlig valg. Her vil jeg få mulighet til å lære mer, samtidig som jeg kan dele min erfaring med kunder i rådgiverrollen, sier Geir Arne Drangeid.

Drangeid har bakgrunn som journalist, men gikk tidlig i karrieren over til næringslivet der han bygget en posisjon som en av landets mest anerkjente kommunikasjonsstrateger.

Geir Arne Drangeid begynner i First House 1. november 2012. Her blir han kollega med en rekke anerkjente og erfarne rådgivere som blant annet Leif Monsen, Kari Holm Hejna, Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara, Bjarne Håkon Hanssen, Per Terje Vold, Hans-Christian Vadseth, Nils Apeland og Bjørn Richard Johansen.

For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Geir Arne Drangeid, mobil 913 10 458, e-post: geir.arne.drangeid@akersolutions.com

Kort om First House
First House, med kontor i Oslo, Stavanger og Brussel, er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har 28 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no

Aker communications professional to join First House:
This appointment will strengthen First House corporate communication and finance team in Oslo, Norway

Oslo, 10 August 2012 – Geir Arne Drangeid joins First House as senior advisor and partner. Drangeid has been responsible for corporate communications in Aker companies for a number of years. He currently holds the position as Chief Communications Officer at Aker Solutions, and is regarded as one of Norway’s most skilled and experienced communications executives.

Geir Arne Drangeid has worked at Aker for over 22 years, during which time he has accumulated extensive experience in one of Norway’s most successful publicly-listed industrial groups with operations worldwide. In addition to being a partner at First House, Drangeid will lead the consultancy’s Corporate Communications team and focus on CEO and Leadership Communication as well as strategic investor relation (IR) advisory to Norwegian and international clients with challenges in Norway.

“Geir Arne will bring his unique experience from all communication aspects of both Aker companies and Aker Solutions to First House. Aker Solutions is one of the most prominent companies within oil and gas technologies and the investment company Aker is a successful main shareholder in a number of industrial enterprises in Norway. His experience of working with very complex communication challenges will be an invaluable asset to our clients. Clearly, we are very happy and proud that he chose to come to First House. His background, leadership skills and experience fit perfectly and will strengthen our commitment to strategic management and corporate communication for our clients,” says Per Høiby, managing director and partner in First House.

“I’ve had 22 great years in the Aker family. I have had the pleasure to learn from and work with outstanding leaders, inspiring shareholders like Kjell Inge Røkke and talented people in many fields. First House has impressed me both regarding the people on their team and the clients for whom they work. That made First House a natural choice for me. I will have the opportunity to learn to share my experience with clients in the strategic advisor role,” says Geir Arne Drangeid.

Prior to Aker, Drangeid worked as a journalist but early in his career he switched to business activities where he build a reputation as one of Norway’s most recognized communications strategists.

Geir Arne Drangeid will take up his position in First House on November 1st, 2012. There he will join a team with a number of reputable and experienced advisors, including Leif Monsen, Kari Holm Hejna, Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara, Bjarne Håkon Hanssen, Per Terje Vold, Hans Christian Vadseth, Nils Apeland, Bjørn Richard Johansen and Norway’s former ambassador to UN, United Nations, Morten Wetland. Mr. Wetland just recently moved back from New Yorkto join First House as strategic advisor and senior vice president within public affairs/governmental relations.

For more information:

Per Høiby, Managing Director and Partner, First House: + 47 994 55 225, e-mail: ph@firsthouse.no

Geir Arne Drangeid: + 47 913 10 458, e-mail: geir.arne.drangeid(at)akersolutions.com

First House in brief

First House, with offices in Oslo and Stavanger in Norway and in Brussels with Fipra, is a consulting firm with senior expertise and focus on analysis, strategy and implementation for clients within the private and public sectors. The company offers its services based on four foundations: financial communication; political communication; corporate communication (including media and crisis management); and, First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry. First House was established in January 2010 and has 26 employees and 7 associate senior partners. Income in 2011 was NOK 48 million and the profit before tax was NOK 9.5 million. First House is a part of Fipra and thus has access to an outstanding international network of advisers in more than 50 countries, including all Nordic countries and all member states of the EU. Almost all advisers in Fipra have experience from politics including ministers, state secretaries, ambassadors, parliamentary or ministerial bureaucracy, or from prominent positions in industry, consumer organizations, volunteer, humanitarian and environmental organizations (NGOs). In May 2012, First House received the Sabre Award for the New Consultancy of the Year for Europe, the Middle East and Africa (EMEA) by the renowned analyst Holmes Report (www.holmesreport.com). First House is a member of the trade organizations Norwegian Information Advisers, KOMM, Norwegian Investor Relations Association, the oil, energy and offshore supply network organized in subseavalley.com and Abelia (www.nho.no). For more information: www.firsthouse.no