Åpenhetsloven

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

First House motsetter seg enhver form for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede og hos samarbeidspartnere. First House arbeider for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet ved levering av tjenester og er forpliktet til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, inkludert åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisasjon

First House er en virksomhet som yter rådgivningstjenester. Ledelsen i First House har ansvar for risikovurderinger i virksomheten. Styret i First House har vedtatt prosess for åpenhetsloven og gitt daglig leder ansvar for etterlevelse av den.

Rutiner og retningslinjer

First House er medlem av UN Global Compact som forplikter virksomheten å etterleve 10 prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon i strategier og handlingsplaner. De relevante retningslinjene er nedfelt i interne styringsdokumenter. Utgangspunktet for aktsomhetsvurderingen er en risikobasert tilnærming som innebærer å identifisere risiko og starte der risiko er størst. Våren 2022 gjennomføre First House en overordnet aktsomhetsvurdering i tråd med kravene i åpenhetsloven med en metode basert på ISO Standard 31000 for risikostyring. Den overordnende risikoanalysen vil bli gjennomgått regelmessig og oppdateres med ny informasjon hvis nødvendig. First House vil årlig utarbeide en redegjørelse som vil bli publisert med årsrapporten.

Funn og tiltak

Aktsomhetsvurderingen ble gjennomført for egen virksomhet samt leverandører og samarbeidspartnere som benyttes for å levere våre varer og tjenester. First House har kartlagt og vurdert faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Ingen faktiske negative konsekvenser ble avdekket i kartleggingen. Ved prioritering av risiko for usikkerheter fremhevet First House forhold hos leverandørene som området med størst risiko for mulige brudd. Konkrete tiltak er identifisert for å håndtere denne risikoen. Det inkluderer en kartlegging av leverandørkjeden og dialog med leverandører for å innhente informasjon på tematikken. Tydelig forventinger til leverandører og samarbeidspartnere om tema er også viktig i denne sammenheng.

Tiltakene vil støtte First House arbeidet med å oppdatere retningslinjer og rutiner relatert til aktsomhetsvurderingen og arbeidet opp mot samarbeidspartnere for å sikre at vi alltid har høy profesjonell og etisk standard på våre tjenester i alle ledd.