10/4 2012

(English text below) First House har flere norske kunder med behov knyttet til EU- og EØS-relaterte spørsmål. Norsk næringsliv blir stadig mer avhengig av rammevilkår gitt av EU. Selskapets kunder etterspør rådgivning om utviklingen innen de deler av EUs regelverk som har betydning for deres virksomhet og konkurranseevne. First House nysatsing i Brussel, ansettelsen av Morten Wetland og deltagelsen i det internasjonale nettverket Fipra, med kontor i alle EU-land og i mer enn 50 land globalt, innebærer at selskapet kan tilby rådgivning på meget høyt nivå også utenfor Norges grenser.

  • Vi er svært godt fornøyd med ansettelsen av Brekke. Han vil bistå våre kunder med å forstå og overvåke initiativ og regelverk i forkant av EUs og ESAs beslutningsprosesser. En annen viktig oppgave vil være å hjelpe våre kunder til å forstå praktiske, økonomiske og juridiske følger av konkrete EU-/EØS-beslutninger. Vi bistår også våre kunder med å få innflytelse og gjennomslag i viktige prosesser. Brekke vil med sin erfaring være sentral i denne rådgivningen og for utviklingen av vår virksomhet i Brussel, sier administrerende direktør Per Høiby.
  • Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Det er mye vi kan hjelpe norske aktører med i møtet med EU-institusjonene og de politiske prosessene her i Brussel, og behovet for bistand og kunnskap er stort. First House har et fantastisk team av rådgivere, ambisjoner og spennende planer som jeg ønsker å bidra til å realisere, sier Brekke.

Brekke, som starter i First House allerede 16. april, kommer fra stillingen som daglig leder for Brusselkontoret SA. Han har studert statsvitenskap ved NTNU og Universitetet i Oslo. Han har også gjennomført europastudier ved Sciences Po i Paris og arbeidet ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Erlend har også presseerfaring fra blant annet Tønsbergs Blad og Morgenbladet.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Erlend Engh Brekke, seniorrådgiver/director EU-affairs, mobil +47 908 44 607

Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har 25 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no

First House expands to Brussels:
Erlend Engh Brekke will lead the Brussels office of First House

Oslo, 10 April 2012 – Erlend Engh Brekke will lead the establishment of First House operations in Brussels.

First House has many Norwegian clients with needs connected to the EU and related issues. Norwegian industry is becoming more dependent on conditions set by the EU, and clients have requested advice on the development of those parts of EU legislation relevant to their business and competitiveness. First House’s new venture in Brussels, the appointment of Norway’s UN Ambassador Morten Wetland and the international network Fipra with offices in all EU countries and in more than 50 countries globally, means that the company can offer advice at a very high level outside of Norway.

“We are very pleased with the appointment of Erlend Engh Brekke. He will assist our clients with understanding and monitoring the initiatives and regulations prior to EU and EFTA Surveillance Authority (ESA) decision-making. Another important task will be to help our clients understand the practical, financial and legal implications of specific EU/EEA decisions. We also help our clients to gain support and influence in important processes, and Brekke will be central to their experience in the counseling and development of our business in Brussels,” says managing director Per Høiby.

“I am looking forward to taking on this assignment. There are so many areas in which we can assist Norwegian companies meeting with EU bureaucracy in Brussels, and the need for assistance and knowledge is huge. This applies to businesses, municipalities, the private sector and organizational life, including the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), and any other employer/employee organizations. First House has a fantastic team of advisers, ambitions and exciting plans that I want to help realize,” says Brekke. His employment with First House begins on 16 April 2012.

Brekke is currently the managing director of Brussels Office SA. He has studied political science at NTNU and the University of Oslo. He has also studied European studies at Sciences Po in Paris and has worked with the Norwegian EU delegation in Brussels. Erlend has journalistic experience from Tønsberg Blad and Morgenbladet.

For more information:
Per Høiby, Managing Director and Partner, First House: 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no Erlend Engh Brekke, Senior Adviser/Director EU Affairs: +32-484 74 5992, e-post: eeb@firsthouse.no

Photo: www.firsthouse.no or via e-post: brj@firsthouse.no “Erlend Engh Brekke has the address First House Fipra, Rue de la Loi 227, Brussels”.

First House in brief

First House is a leading strategic consulting firm with senior expertise with focus on analysis, strategy and implementation for clients within the private and public sectors, as well as organizations including industry organizations, labour unions, NGOs and other countries. The company offers its services based on four foundations: governmental relations/public affairs/political communication (PA); financial communication (IR); corporate communication (including media and crisis management/PR); and, the industry practice, First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry (editors, media owners and investors). First House was established in January 2010, has 25 employees and 7 associated senior partners. Income in 2011 was NOK 48 million and the profit before tax was NOK 9.5 million. First House is a part of Fipra and thus has access to an outstanding international network of senior advisers in more than 50 countries including all Nordic countries and the EU. Almost all advisers in Fipra have experience from politics including ministers, state secretaries, ambassadors, parliamentary or ministerial bureaucracy, or from prominent positions in industry, consumer organizations, volunteer, humanitarian and environmental organizations (NGOs). First House is a member of the trade organizations Norwegian Information Advisers, Norwegian Investor Relations Association and Abelia (www.nho.no). For more information: www.firsthouse.no.