24/10 2013

(English text below)

Dermed har First House sikret seg et av Norges fremste talenter innen kommunikasjon og politikk.

Jeg har vært med på en spennende og innholdsrik reise i Høyre de siste årene. Nå har jeg et ønske om å jobbe med politikk og samfunn samt strategisk virksomhetskommunikasjon. Denne muligheten får jeg hos First House som er et av landets ledende rådgivingsselskap. Der gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver sammen med kollegaer som har bred erfaring fra både samfunnsliv og næringsliv.

Haakon Dagestad har betydelig bakgrunn fra Høyre, både som ungdomspolitiker og rådgiver på Stortinget. I tillegg har han også erfaring fra kommunikasjonsbyrå.

Dette er en sjelden god rekruttering. Jeg vet at det har vært hard konkurranse om få ham med på laget. At Haakon velger First House er en anerkjennelse av den kompetansen og rådgivningskraften som ligger i selskapet, sier administrerende direktør i First House Per Høiby.

Haakon Dagestad har studert kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI og er i ferd med å avslutte sin Executive Master of Management ved samme sted. Dagestad starter i First House 22. oktober.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, ph(at)firsthouse.no

Haakon Dagestad, mobil 997 98 804

Foto: NTB Scanpix

Kort om First House
First House, med kontor i Oslo, Stavanger og Brussel, er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 32 fast ansatte og åtte assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 62 millioner kroner i 2012, og resultatet før bonus til partnere nær 12 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er nominert som, Finance Consultancy of the year, årets byrå innen finans i Europa i prisutdelingen Sabre Awards i regi av Holmes Report. First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen Komm, Norsk Investor Relations Forening og Abelia. Videre er selskapet medlem i Subseavalley.com – et kraftsentrum i utvikling med engineering og produksjon av Subsea-løsninger. For mer informasjon www.firsthouse.no

Erna Solberg’s Chief of staff to First House

Oslo, 2 October 2013 – Haakon Dagestad has been Chief of staff and Press officer for Erna Solberg for the last three years. Now, he is a key adviser to First House's department of politics and society.

First House has thus secured one of the leading talents in communication and politics.

“I have had an exciting and eventful journey with the Conservatives in recent years. Now I have a desire to work in politics and society as well as strategic business communications. First House, which is one of the nation’s leading advisory firms, will give me this opportunity. I'm looking forward to taking on new tasks with colleagues who have extensive experience in both society and business.”

Haakon Dagestad has a prominent background from the Conservative party, both as a member of the party’s youth organization and as an adviser in parliament. In addition, he has experience in communications agencies.

“This is a rare recruitment opportunity. I know that there has been fierce competition to have him on our team. That Haakon has chosen First House is a recognition of the expertise and advisory power of the company”, says CEO of First House Per Høiby.

Haakon Dagestad has studied communication at BI (Norwegian Business School) and is completing an Executive Master of Management program, also at BI. Dagestad will begin with First House on October 22nd.

For more information:

Per Høiby, CEO and Partner, First House, mobile 994 55 225, ph@firsthouse.no

Haakon Dagestad, mobile 997 98 804

Foto: NTB Scanpix

First House in brief

First House, with offices in Oslo, Stavanger and Brussels, is a consultancy with very experienced advisers and a focus on analysis, strategy and execution for clients in both private and public sectors.

The company offers its services on the basis of four cornerstones: financial communication, political communication, enterprise communication – including media and crisis management – and First House Media. The last of these offers advice at a strategic and operational level in the media sector. Launched in January 2010, the company has 31 permanent employees and eight associate partners. Agency revenues totaled NOK 62 million in 2012, and profit before partner bonuses was almost NOK 12 million. First House is part of Fipra, giving it access to an outstanding international network of advisers in more than 50 countries – including all the Nordic nations and every EU member state. Virtually all the advisers in Fipra have experience from political activity – such as ministerial posts, parliamentary seats or civil service bureaucracy – or from leading positions in industry, consumer organizations or non-governmental organizations.

The company has been nominated as European financial consultancy of the year in the Sabre awards presented by the reputable Holmes Report consultancy (www.holmesreport.com). It also received an award in May 2012 from Holmes Report as newcomer of the year in Europe, the Middle East and Africa.

First House is a member of Komm, the Norwegian Investor Relations Association and the Association of Norwegian Knowledge-based Enterprises (Abelia). It also belongs to Subseavalley.com, a powerhouse in the development of engineering and production for subsea solutions.

For more information, go to www.firsthouse.no.