10/2 2015

- Vi er fornøyd med selskapets utvikling. I 2014 har vi gjennomført en planlagt konsolidering av virksomheten, og vi har nå færre ansatte enn i fjor. Vi har redusert vår kostnadsbase, og lagt grunnlaget for ytterligere økt lønnsomhet fremover, sier Per Høiby, administrerende direktør i First House.

First House tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering. Virksomheten er organisert i to avdelinger, henholdsvis Næringsliv og finans og Politikk og samfunn. Antall rådgivere er likt fordelt på de to avdelingene, og hver avdeling står for om lag halvparten av selskapets samlede byråinntekt. I 2014 har det vært stor aktivitet i finansmarkedet, og First House har vært engasjert som rådgiver i flere oppkjøp og børsintroduksjoner.

Samlede driftsinntekter i 2014 beløp seg til 90 millioner kroner. Innkjøpte tjenester og varekostnader for viderefakturering utgjorde vel seks millioner kroner. Korrigert for dette ble selskapets totale byråinntekt nær 84 millioner kroner mot vel 80 millioner kroner i 2013, tilsvarende en økning på 4 prosent.

First House praktiserer overskuddsdeling gjennom utdeling av årsbonus til de medarbeiderne som ikke er aksjeeiere i selskapet. Det ordinære driftsresultatet etter årsbonusavsetning ble 11,7 millioner kroner (11,4 millioner kroner), tilsvarende 13,9 prosent av byråinntekten.

Etter en skattekostnad på 3,3 millioner kroner, ble ordinært årsresultat som året før, 8,2 millioner kroner.

- Vi har god fart inn i 2015, og ser at den sterke utviklingen som selskapet opplevde spesielt i andre halvår 2014 fortsetter. Vi har en solid base av gode, langsiktige kundeforhold og mange nye kunder. Vi er takknemlige for at våre kunder viser oss stor tillit og søker våre råd når de blir stilt overfor kompliserte og krevende situasjoner, sier Per Høiby.