31/1 2013

(English text below)

Regnskapet for 2012 viser at byråinntekten ble på 62,2 millioner kroner, mot 48 millioner i 2011. Resultat før bonus til ansatte ble på nær 12 millioner kroner. Driftsmarginen var 19,1 prosent. Etterspørselen etter selskapets tjenester gjorde at man i 2012 rekrutterte åtte nye medarbeidere.

- Vi er tilfreds med utviklingen i selskapet, og det er spesielt hyggelig at vi skaper så kraftig vekst og en driftsmargin på nær 20 prosent i et år med så mange nyansettelser. Det betyr at vi styrket selskapet med både riktig og kompletterende kompetanse, noe også etterspørselen etter våre tjenester bekrefter. Vår kombinasjon av seniorkompetanse fra henholdsvis politikk og næringsliv gjør oss til foretrukne rådgivere i næringslivet, offentlig sektor og interesseorganisasjoner, sier administrerende direktør Per Høiby.

First House betjente hele bredden av kunder bestående av norske og internasjonale foretak, statlige og kommunale virksomheter og organisasjoner, så vel som ideelle virksomheter. Selskapet bidrar også i flere pro-bono prosjekter som støttespiller, blant annet utdanningsprogrammet Young Ambassadors.

- Vi er glade for den tilliten våre kunder viser oss, og våre dyktige og erfarne rådgivere motiveres av å bidra i viktige strategiske prosesser for krevende kunder. Det er i samspillet mellom våre oppdragsgivere og First House at de gode resultatene skapes, både for våre kunder og for oss. First House skal utvides med enda flere gode hoder i 2013. Vi får mange henvendelser som bekrefter at vi blir sett på som en attraktiv arbeidsplass, og hos oss skal både arbeidsoppgaver og betingelsene for øvrig speile at vi er ledende på vårt felt, sier Høiby.

Selskapet sysselsatte i gjennomsnitt 23,4 årsverk i 2012 mot 18,5 i 2011. Selskapet praktiserer overskuddsdeling gjennom utdeling av årsbonus til de medarbeiderne som ikke er aksjeeiere i selskapet. Driftsresultatet før avsetning til årsbonus var 11 863 099 kroner, tilsvarende 19,1 prosent av byråinntekten. Dette er en økning på 26,1 prosent fra året før, da driftsresultatet før bonusavsetning endte på 9 911 400 kroner og 20,6 prosent av byråinntekten. Det ordinære driftsresultatet etter årsbonusavsetning ble 9 456 067 kroner tilsvarende 15,2 prosent av byråinntekten.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Kort om First House

First House er et rådgivningsselskap med seniorkompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet er lokalisert i Oslo, men er også representert i Stavanger og Brussel. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Politisk kommunikasjon, finansiell kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering. I tillegg tilbyr selskapet rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen gjennom First House Media. Selskapet har 28 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Byråinntekten i 2012 var 62 millioner kroner, og driftsresultatet, etter overskuddsdeling med de ansatte, var på 9,5 millioner kroner. Resultat før bonus til ansatte ble på nær 12 millioner kroner. First House er en del av Fipra, et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i Fipra har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, diplomati offentlige virksomheter eller internasjonale organisasjoner. First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen Komm, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no

First House continues growth

Oslo, Norway, 31st of January 2013 – The strategic advisory firm First House continued growing in 2012 and has over the last three years become established as one of Norway and the Nordics leading companies within public affairs/governmental relation, financial communication, and corporate communication advisory. First House increased turnover by almost 30 percent, while keeping one of the industry's highest operating margins.

The 2012 accounts show that income was NOK 62.2m, compared with 48m in 2011. Earnings before bonuses to employees were almost NOK 12m. Operating margins were 19.1 percent. Demand for the company's services made it recruit eight new employees in 2012. First House, operating in the high-end part of the market, received the Sabre Award for the New Consultancy of the Year for Europe, for the category Middle East and Africa (EMEA) by the renowned analyst Holmes Report (www.holmesreport.com).

"We are satisfied with the development in the company, and it is especially nice that we are creating such powerful growth and an operating margin at almost 20 percent during a year with recruitments of eight senior advisers. That means that we strengthened the company with both adequate and complementary competences, which also demand for our services confirms. Our combination of senior competence from politics and the business community respectively make us preferred advisors within business, the public sector and among non-profit organizations," the CEO Per Høiby says.

First House catered for the entire breadth of customers consisting or Norwegian and international companies, state and municipal activities and organizations, as well as non-profit organizations. The company also contributes as a supporting player in several pro bono projects, including the educational program Young Ambassadors (www.youngambassadors.no).

"We are happy with the confidence that our customers have shown us, and our able and experienced advisors are motivated by contributing important strategic processes to demanding customers. It is in the interaction between our clients and First House that the good results are created, both for our customers and for us. First House will be expanded with even more good heads in 2013. We are getting many queries that confirm that we are seen as an attractive place to work, and both our tasks and conditions in general should reflect that we are leaders within our field," Høiby says.


The company employed on average 23.4 people on an annual basis in 2012 compared with 18.5 in 2011. The company practices profit-sharing by handing out annual bonuses to the employees who are not shareholders in the company. Operating earnings before provisions for bonuses were NOK 11,863,099, corresponding to 19.1 percent of the income. This is a 26.1 percent income from the preceding year, when operating earnings before provisions for bonuses ended at NOK 9,911,400 and 20.6 of income. Ordinary operating earnings after provisions for annual bonuses were NOK 9,456,067, corresponding to 15.2 percent of the income.

For further information
Per Høiby, CEO and partner of First House, mobile phone 994 55 225, email:

ph@firsthouse.no

First House in brief:
First House, with offices in Oslo and Stavanger in Norway and in Brussels with Fipra, is a consulting firm with senior expertise and focus on analysis, strategy and implementation for clients within the private and public sectors. The company offers its services based on four foundations: financial communication; political communication; corporate communication (including media and crisis management); and, First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry. First House was established in January 2010 and has 28 employees plus 7 associate senior partners. Income in 2012 was NOK 62 million and the earnings before bonus to employees were almost NOK 12 m. First House is a part of Fipra and thus has access to an outstanding international network of advisers in more than 50 countries, including all Nordic countries and all member states of the EU. Almost all advisers in Fipra have experience from politics including ministers, state secretaries, ambassadors, parliamentary or ministerial bureaucracy, or from prominent positions in industry, consumer organizations, volunteer, humanitarian and environmental organizations (NGOs). In May 2012, First House received the Sabre Award for the New Consultancy of the Year for Europe, the Middle East and Africa (EMEA) by the renowned analyst Holmes Report (www.holmesreport.com). First House is a member of the trade organizations Norwegian Information Advisers, KOMM, Norwegian Investor Relations Association, the oil, energy and offshore supply network organized in subseavalley.com and Abelia (www.nho.no). For more information: www.firsthouse.no