23/4 2012

(English text below) I tillegg vil kontoret betjene eksisterende og nye kunder innenfor et bredt spekter av bransjer og virksomheter i privat og offentlig sektor. Geir Gjervan (41) er ansatt som seniorrådgiver og skal lede First House-satsningen i regionen.

Geir Gjervan er en av seniorene innen kommunikasjon i olje- og gassindustrien, med lang erfaring som informasjonssjef og rådgiver. Han har vært pressetalsmann for Statoils virksomhet på norsk sokkel og informasjonssjef for Wintershall Norge og har håndtert mange kritiske situasjoner på norsk sokkel. Han har i tillegg lang fartstid og erfaring som kommunikasjonsrådgiver for mange lokale, nasjonale og internasjonale virksomheter som rådgiver.

- First House er det ledende selskapet innen kommunikasjonsrådgiving i Norge, og det blir veldig spennende å være med på å videreutvikle selskapet fra kontoret i Stavanger. Gjennom First House får næringslivet i regionen lokal tilgang til de skarpeste hodene i kommunikasjonsbransjen. Jeg gleder meg veldig til å gå inn i konsulentbransjen igjen og til å bli en del av First House, sier Geir Gjervan.

Gjervan vil inngå i selskapets olje- og energigruppe som blant annet består av Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara og Bjørn Richard Johansen, samt OLF-veteran Per Terje Vold som er assosiert seniorpartner i First House.
Geir Gjervan kommer fra stillingen som informasjonssjef i Wintershall Norge (tidligere Revus). Han har også fem års fartstid som informasjonssjef i Statoil, der han var blant annet var pressetalsmann for virksomheten på norsk sokkel, ansvarlig for selskapets globale krisekommunikasjon, informasjonssjef for integrasjonen av Statoil og Hydro og informasjonssjef for deler av Statoils operative virksomhet. Gjervans rådgivererfaring omfatter både seks år i hans eget rådgivningsselskap Novitas i Stavanger og bakgrunn som rådgiver i Burson-Marsteller i Oslo. Han er journalistutdannet og har fartstid fra blant annet TV2, Stavanger Aftenblad og Dagbladet.
Det nye avdelingskontoret i Stavanger vil omfatte hele spekteret av det strategiske tjenestetilbudet innenfor First House, herunder politisk kommunikasjon, finansiell kommunikasjon, posisjonering, medie- og krisehåndtering samt intern- og lederkommunikasjon.

- I vår plan for 2012 ligger det å sikre fotfeste i noen viktige vekstområder og vekstregioner. Vi har etablert oss som det ledende miljøet innen strategisk kommunikasjonsrådgivning, og vi etablerer kontorer både i Brussel og Stavanger i løpet av kort tid for å sikre et godt tilbud til våre kunder. Stavanger og Rogaland er en svært viktig region i Norge og Europa, og dermed også et naturlig satsingsområde for oss. Med Geir på laget kan vi tilby høy faglig kompetanse og solid erfaring både fra olje- og gassindustrien og fra rådgivning, sier administrerende direktør Per Høiby.


For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no Geir Gjervan, seniorrådgiver, First House Stavanger, mobil 908 79 108, e-post: gg@firsthouse.no

Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med seniorkompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet har hovedkontor i Oslo og åpner nå avdelingskontorer i Stavanger i Brussel. First House tilbyr sine tjenester med basis i fire virksomhetsområder: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering, samt First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå til mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 26 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt i 2011 var 48 millioner kroner, og resultatet før skatt var 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt byrånettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon: www.firsthouse.no

First House opens in Stavanger:
Geir Gjervan takes the lead

The Norwegian Consultancy firm First House is establishing itself in the Norwegian oil capital Stavanger and thus opens its first branch office in Norway. The oil and gas industry is a key focal area, supporting Norwegian as well as international clients operating out of Stavanger. In addition, the office will service existing and new clients in a wide range of industries and businesses in both the private and public sectors. Geir Gjervan (41) is employed as a senior adviser and will lead the First House initiative in the Stavanger-region.

First House offers its services based on four foundations: financial communication (IR), political communication, corporate communication consisting of media and crisis management, and First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry.

Geir Gjervan is one of the senior players in communications in the oil and gas industry with broad experience as an information manager and adviser. He has previously been spokesman for Statoil’s activities on the Norwegian continental shelf and information manager for Wintershall Norway. He has also handled many critical situations in relation to the Norwegian continental shelf. He has a long history as a communications adviser and many years of experience with numerous local, national and international companies.

”First House is the leading company in communication consultancy in Norway, and it is very exciting to be involved in the development of the company from the Stavanger office. Through First House, businesses in the region will have local access to the brightest minds in the communications industry. I am looking forward to working in the consulting branch again and to be a part of First House,” said Geir Gjervan.

Gjervan will be part of the company’s oil and energy team which includes Jan-Erik Larsen, Tor Mikkel Wara, Beate Nossum and Bjørn Richard Johansen, and OLF veteran Per Terje Vold who is an associated partner in First House.

Geir Gjervan most recently served as Head of information at Wintershall Norway (formerly Revus). He has five years experience as an information manager in Statoil, where he was, among other things, spokesman for the Norwegian continental shelf, in charge of global crisis communication, public affairs manager for the integration of Statoil and Hydro, and part of the group’s operational activities. His consultant experience includes six years in his own consulting company, Novitas, in Stavanger as well as working as an adviser in Burson-Marsteller in Oslo. He is educated as a journalist and has experience from TV2, Stavanger Aftenblad and Dagbladet.

The new branch office in Stavanger will offer the full range of strategic services of First House including political and financial communication, positioning, media and crisis management, as well as internal and leadership communication.

“Our plan for 2012 includes ensuring a foothold in some key growth areas and growth regions. We have established ourselves as the leading community in strategic communication consultancy and have established offices in Brussels and Stavanger in a short period of time to ensure the best service to our clients. Stavanger and Rogaland are very important regions in Norway and Europe, and therefore a natural focus for us. With Geir on the team, we can provide the knowledge and solid experience from both the oil and gas industry and from consulting,” says Managing director Per Høiby.


For more information:

Per Høiby, Managing Director and Partner, First House: 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no Geir Gjervan, Senior Adviser, First House Stavanger: 908 79 108, e-post: gg@firsthouse.no


First House in brief
First House is a high-level strategic communications consulting firm comprised of some of the most senior communications experts in Norway. The company has its head office in Oslo and is a part of the Fipra network of strategic advisers which operates throughout the Nordic and Baltic region, in Brussels at the EU, in south-east Asia and in over 50 countries globally. First House operates four divisions: financial communications (including investor relations); political communications; corporate communications (including media and crisis management); and, First House Media (which advises on strategy and operations within the media industry itself). First House was founded in January 2010 and today has 26 employees and 7 affiliated partners (2011 Revenue was NOK 48 m / €6.3m and profit before tax was NOK 9.5 million/ €1,25m). First House is a member of several trade organisations including Norwegian Information Advisers, Norwegian Investor Relations Association and Abelia. For more information please go to www.firsthouse.no & www.fipra.com.