First House vokser videre

8/2 2014

Siden oppstarten i 2010 har selskapets byråinntekt steget fra 34,7 millioner kroner til 80,7 millioner kroner i 2013, en økning på 132 prosent. Justert for engangskostnader i 2013, er selskapets resultat også mer enn fordoblet fra 2010.

- Vi gleder oss over nok et år med sterk vekst og gode resultater. Den hyppige omtalen vi opplever i media, gjør at kjennskapen til deler av vår virksomhet er svært høy. Tallene for 2013 viser at markedet ikke bare anser oss som eksperter innen politikk og samfunnsforståelse, men også innen virksomhets- og finansmarkedskommunikasjon, som står for rundt halvparten av vår omsetning. Også her har vi i 2013 hatt sterk økning i etterspørselen etter våre tjenester, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.

Selskapets totale driftsinntekter steg med 26,3 prosent til 87,6 millioner kroner i 2013. Fratrukket innkjøpte tjenester på 6,9 millioner kroner, blir byråinntekten 80,7 millioner kroner, en vekst på 29,8 prosent fra året før. Fordelt på 30 årsverk tilsvarer det en gjennomsnittlig inntekt på nær 2,7 millioner kroner per årsverk. Selskapet er fornøyd med at dette beløpet er høyere enn året før, ettersom det gjennom 2013 ble innfaset seks nye årsverk.
Driftskostnadene steg med 27 prosent til 76,3 millioner kroner og inkluderer innkjøp av tjenester for videresalg på 6,9 millioner kroner. Høyere aktivitetsnivå, flere ansatte og kostnader knyttet til flytting og leie av større kontorlokaler er de viktigste faktorene bak kostnadsøkningen. Kostnadene inkluderer bonus til de ansatte som ikke er aksjonærer på 1,3 millioner kroner, samt engangskostnader på vel 2 millioner kroner.
Driftsresultatet ble 11,4 millioner kroner, en vekst på 20 prosent fra året før. Korrigert for bonusutbetalinger og engangskostnader ville driftsresultatet vært 14,8 millioner kroner, og det tilsvarer 18,3 prosent av byråinntekten.
Etter finansinntekter på 0,2 millioner kroner og skatt på 3,4 millioner kroner endte selskapets ordinære resultat på 8,2 millioner kroner, en økning på 22 prosent fra året før.
Selskapets egenkapital ved utgangen av 2013 beløp seg til 7,5 millioner kroner, etter at utbytte er avsatt med 8,6 millioner koner. Egenkapitalandelen er 20,9 prosent.

- Selskapet har et godt fundament for videre vekst. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre kunder, og vi kaprer markedsandeler. Vi har et sterkt team av rådgivere som utfyller hverandre i det spennende krysningsfeltet mellom politikk og næringsliv, og den kompetansen vi har er etterspurt i markedet, fremholder Høiby.

First House continues to grow

Communication company First House continued to grow in 2013 and obtained an agency income of NOK 80.7 million – almost 30 percent higher than the previous year. Before the yearly bonus payments and recurring costs, the operating profit was NOK 14.3, compared with NOK 11.9 million in 2013.

Since its inception in 2010, the company’s agency income has increased from NOK 34.7 million to NOK 80.7 million in 2013 marking an increase of 132 percent. Adjusted for non-recurring costs in 2013, the company’s profit has more than doubled from 2010.

“We are very pleased to have yet another year of strong growth and good results. The frequent discussion in the media means that awareness of certain aspects of our business is very high. The figures for 2013 reveal that the market not only considers us as experts in political and social understanding, but also in corporate and financial communications which account for approximately half of our revenue. In these areas in 2013, we have also had a strong increase in demand for our services,” says First House CEO, Per Høiby.
The company’s total operating income rose by 26.3 percent to NOK 87.6 million in 2013. Excluding purchased services of NOK 6.9 million, the agency had an income of NOK 80.7 million – an increase of 29.8 percent from the previous year. Spread over 30 years, this is equivalent to an average income of NOK 2.7 per person-year. First House is very pleased that this amount is higher than the previous year especially since six more employees were added during the year. Operating expenses rose by 27 percent to NOK 76.3 million and include procurement of services for resale valued at NOK 6.9 million. Higher levels of activity and number of employees as well as costs associated with relocation and rental of larger office space are the main factors behind the increase in expenditures. Costs include the bonus to employees who are not shareholders in the amount of NOK 1.3 million, and recurring costs of approximately NOK 2 million.Operating profit was NOK 11.4 million which is an increase of 20 percent from the previous year. Adjusted for bonus payments and recurring costs, operating profit was NOK 14.8 million which corresponds to 18.3 percent of agency revenue.After the financial income of NOK 200,000 and tax of NOK 3.4 million, First House ended with an annual profit of NOK 8.2 million which marks an increase of 22 percent from the previous year. The company's equity at the end of 2013 amounted to NOK 7.5 million, after dividends of NOK 8.6 million were allocated. The equity ratio was 20.9 percent.

“The company has a good, solid foundation for further growth. We receive great feedback from our clients, and we seize the market. We have a strong team of advisers that complement each other in the exciting intersection between politics and business, and the skills we have are in demand in the market,” maintains Høiby.