2/12 2013

Dagens Næringsliv trakk i fjor frem First House-rådgiver Christine Eiken som et av Norges største kommunikasjonstalenter sammen med blant andre Haakon Dagestad og Marius Parmann. Dagestad var da Erna Solbergs pressesjef og startet i First House i oktober i år. Nå er også Parmann, som kommer fra kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller, ansatt i First House.

- Marius Parmann er en profil som bidrar til at vi nå ikke bare forvalter Norges kanskje mest erfarne, men også det mest talentfulle rådgivningsmiljøet i vår bransje, sier Per Høiby som er adm.direktør og partner i First House.

Marius Parmann (28) har sin første arbeidsdag hos First House 18. november. Han har fire års erfaring som rådgiver ved Burson-Marstellers kontorer i Oslo og London, der han har bistått norske og internasjonale virksomheter med selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisehåndtering. Parmann har journalistisk erfaring fra blant annet Aftenposten og Dagens Næringsliv. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi og er i ferd med å fullføre en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

- Jeg er ydmyk over å få muligheten til å jobbe i et miljø med Norges mest erfarne rådgivere og sultne talenter. Det skal bli utfordrende og gøy å jobbe sammen med disse med å løse komplekse kommunikasjonsutfordringer for kundene. Nå gleder jeg meg å bli en del av den spennende sammensetningen av personligheter, erfaring, kompetanse og talent First House utgjør, sier Marius Parmann.

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Marius Parmann, rådgiver i First House, mobil 920 62 342, e-post: mp@firsthouse.no

Foto: Kai Myhre/First House

Priv. for red.: Neste First House forum: http://firsthouse.no/aktuelt/first-house-forum-hva-ma-naeringslivet-forsta-om-politikk-og-omvendt/

Kort om First House
First House, med kontor i Oslo, Stavanger og Brussel, er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 32 fast ansatte og åtte assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 62 millioner kroner i 2012, og resultatet før bonus til partnere nær 12 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er nominert som, Finance Consultancy of the year, årets byrå innen finans i Europa i prisutdelingen Sabre Awards i regi av Holmes Report. First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen KOMM, Norsk Investor Relations Forening og Abelia. Videre er selskapet medlem i Subseavalley.com – et kraftsentrum i utvikling med engineering og produksjon av Subsea-løsninger. For mer informasjon www.firsthouse.no

Press release

Marius Parmann:
PR talent from WPP’s Burson-Marsteller to First House

Oslo, November 20, 2013: By hiring Marius Parmann, First House has three of the seven advisers the Norwegian Business Daily (Norway’s leading finance/business daily/Financial Times) last year named as the top PR talents in Norway.

The Norwegian Business Daily (Dagens Næringsliv) named First House adviser Christine Eiken as one of the top PR talents in Norway together with Haakon Dagestad and Marius Parmann, among others. Dagestad was at that time press officer to Erna Solberg, Norway’s new prime minister, and started working for First House in October this year. Now Marius Parmann is joining the First House team, leaving WPP’s Burson-Marsteller

“Marius Parmann is an adviser that makes us not only Norway’s perhaps most experienced, but also the most talented consulting agency in our industry”, CEO and partner of First House, Per Hoiby, says.

Marius Parmann, aged 28, had his first working day for First House on November 18. He has four years of experience as a PR adviser at WPP owned Burson-Marsteller’s offices in Oslo and London, where he has assisted Norwegian and international companies with corporate communications, financial communication and crisis management. Parmann has experience being a journalist in such Norwegian papers as Aftenposten and The Norwegian Business Daily. He has a master’s degree in economics and is completing a second master’s degree in finance from The Norwegian School of Economics (NHH).

“I am humbled to get the opportunity to work in an agency with Norway’s most experienced and most talented consultants. To be a part of this team and solve complex communication issues for clients will be challenging. I look forward to be part of this compilation of personalities, experience, competence and talent”, Marius Parmann comments.

For more information:

Per Høiby, CEO and partner in First House, mobile +47-994 55 225, e-mail: ph@firsthouse.no

Marius Parmann, adviser in First House, mobile +47-920 62 342, e-mail: mp@firsthouse.no

First House in brief

First House, with offices in Oslo, Stavanger and Brussels, is a consultancy with very experienced advisers and a focus on analysis, strategy and execution for clients in both private and public sectors.The company offers its services on the basis of four cornerstones: financial communication, political communication, enterprise communication – including media and crisis management – and First House Media. The last of these offers advice at a strategic and operational level in the media sector. Launched in January 2010, the company has 32 permanent employees and eight associate partners. Agency revenues totaled NOK 62 million in 2012, and profit before partner bonuses was almost NOK 12 million. First House is part of Fipra, giving it access to an outstanding international network of advisers in more than 50 countries – including all the Nordic nations and every EU member state. Virtually all the advisers in Fipra have experience from political activity – such as ministerial posts, parliamentary seats or civil service bureaucracy – or from leading positions in industry, consumer organizations or non-governmental organizations.The company has been nominated as European financial consultancy of the year in the Sabre awards presented by the reputable Holmes Report consultancy (www.holmesreport.com). It also received an award in May 2012 from Holmes Report as newcomer of the year in Europe, the Middle East and Africa.First House is a member of Komm, the Norwegian Investor Relations Association and the Association of Norwegian Knowledge-based Enterprises (www.abelia.no). It also belongs to Subseavalley.com, a powerhouse in the development of engineering and production for subsea solutions.

For more information, www.firsthouse.no