22/3 2012

(English version below) First House har flere norske kunder med behov for bistand utenfor Norges grenser, samtidig som selskapet også bistår utenlandske multinasjonale selskaper. Den internasjonale virksomheten vil bli ivaretatt i et samspill mellom First House i Oslo, selskapets nysatsing i Brussel og det internasjonale nettverket Fipra. Gjennom Fipra kan First House tilby rådgivning på strategisk nivå innen våre satsingsområder i mer en 50 land, herunder spesielt i BRIC- landene som blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Wetland blir en viktig ressurs og koordinator for å sikre at de norske og internasjonale kundene får størst mulig effekt av dette internasjonale samspillet.

- Dette er en sjelden god rekruttering. Wetland har en unik kombinasjon av erfaring fra så vel politikk som næringsliv og diplomati. Hans internasjonale forståelse og nettverk vil komme våre oppdragsgivere til nytte. I tillegg har Wetland en betydelig erfaring fra energisektoren. Det faktum at Wetland velger First House er nok et eksempel på den posisjonen First House har opparbeidet seg, sier administrerende direktør Per Høiby.

- First House er et skikkelig og meget kompetent selskap som jeg ser frem til å bli en del av. Jeg er imponert over de resultater selskapet har fått til på kort tid, og jeg er imponert over den standard og kvalitet First House representerer, sier Wetland.

Wetland var tidligere statssekretær på Statsministerens kontor og har vært statssekretær i både Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtlands regjeringer. Han har vært Norges ambassadør i Tyskland. Han har ledet forhandlinger med EU, blandt annet de juridiske sider ved EØS-avtalen.
Wetland er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (1976).


Stillinger:
2008- Norges FN-ambassadør
2005-2007 Statssekretær statsministeren kontor under Jens Stoltenberg
2003-2005 Europadirektør i Statkraft
1998-2003 Ambassadør i Tyskland
1997-1998 Kampanjeleder for Gro Harlem Brundtlands kandidatur til Generaldirektør-
stillingen i WHO
1997 Gyldendal ASA, prosjektleder Gro Harlem Brundtlands memoarer
1996 Statssekretær, Olje- og energi departementet under statsråd Faremo
1994-1996 Statssekretær Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland
1991-1994 Statssekretær Statsministerens kontor (Internasjonal avdeling) under Gro Harlem Brundtland
1990 Embetsmann Statsministerens kontor
1989-1990 Underdirektør i Utenriksdepartementet (Rettsavdelingen)
1985-1989 Spesialrådgiver Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland
1980-1983 Ambassadesekretær i Bonn
1978-1979 Dommerfullmektig i Grimstad


For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no
Foto: Devra Berkowitz UN Photo


Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har 23 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no

Norway’s UN Ambassador to First House

Oslo, 22 March 2012 – Norway’s permanent representative to the UN, Ambassador Morten Wetland, will join the leading governmental relations, public affairs (PA) and financial communication (IR) firm First House in Norway in August. Morten Wetland will focus on the firm’s international clients and its growing operations supporting global clients.

First House is a leading strategic consulting firm with senior expertise with focus on analysis, strategy and implementation for clients within the private and public sectors, as well as private and public sectors, as well as organizations including industry organizations, labor unions, NGOs and other countries. The company offers its services based on four pillars: governmental relations/public affairs/political communication (PA); financial communication (IR); corporate communication (including media and crisis management/PR); and, the industry practice, First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry editors, media owners and investors).

The First House team has exceptional experience from top level positions, and/or advisory positions within the corporate world and political landscape. The firm has many Norwegian customers in need of assistance globally. It also provides assistance to foreign multinational companies, as well as countries and institutions trading with Norway and the Scandinavian markets. The international business will be addressed through collaboration between First House in Oslo, the company’s new venture in Brussels (First House Brussels), and the international network Fipra. Through Fipra, First House can offer advice on the strategic level within its priority areas to more than 50 countries globally, including especially the BRIC countries which are becoming increasingly important for Norwegian industry. Wetland is an important resource and coordinator to ensure that Norwegian and international customers get the greatest possible effect of this international interaction.

“We are very proud to get Morten Wetland onboard in August. Westland has a unique combination of experience in politics as well as business and diplomacy. His international understanding and networks will benefit our clients. In addition, Wetland has considerable experience in the energy sector. The fact that Wetland chose First House is an example of the leading position First House has taken in the Norwegian market since its foundation only two years back,” says managing director, Per Høiby.

“First House is a respectable and highly competent company of which I look forward to being a part. I am impressed by the results it has achieved in a short time and I am also impressed with the standard and quality that First House represents,” said Wetland.

Wetland was a former Secretary of State in the Office of the Prime Minister and has also been a State Secretary for the governments of both Thorbjørn Jagland and Gro Harlem Brundtland. He has been the Norwegian Ambassador to Germany and was also responsible for the legalities of the EEA negotiations. Wetland has a law degree from the University of Oslo (1976).

Employment:
2008- Norway’s UN Ambassador
2005-2007 State Secretary, Office of the Prime Minister, Jens Stoltenberg’s second government
2003-2005 Senior Vice-President, Corporate European Affairs, Statkraft AS
1998-2003 Ambassador to Germany
1997-1998 Campaign Manager, Dr. Gro Harlem Brundtland’s candidature to become Director General of the WHO
1997 Editor at Gyldendal ASA, project leader of Gro Harlem Brundtland’s memoirs
1996 State Secretary, Ministry of Industry and Energy under Minister Faremo
1994-1996 State Secretary, Office of the Prime Minister, Gro Harlem Brundtland’s third government
1991-1994 State Secretary and former Director General, Office of the Prime Minister, Department of International Affairs under Gro Harlem Brundtland
1990 Special Advisor, Office of the Prime Minister
1989-1990 Assistant Director General, Ministry of Foreign Affairs (Legal Department)
1985-1989 Special Advisor, Office of the Prime Minister under Gro Harlem Brundtland
1980-1983 2nd Secretary of the Norwegian Embassy in Bonn
1978-1979 Deputy Judge, Grimstad County Court


For more information:
Per Høiby, Managing Director and Partner, First House: 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

First House in brief
First House is a leading strategic consulting firm with senior expertise with focus on analysis, strategy and implementation for clients within the private and public sectors, as well as organizations including industry organizations, labor unions, NGOs and other countries. The company offers its services based on four foundations: governmental relations/public affairs/political communication (PA); financial communication (IR); corporate communication (including media and crisis management/PR); and, the industry practice, First House Media. First House Media offers consulting on strategic and operational levels within the media industry (editors, media owners and investors). First House was established in January 2010, has 23 employees and 7 associated senior partners. Income in 2011 was NOK 48 million and the profit before tax was NOK 9.5 million. First House is a part of Fipra and thus has access to an outstanding international network of senior advisers in more than 50 countries including all Nordic countries and the EU. Almost all advisers in Fipra have experience from politics including ministers, state secretaries, ambassadors, parliamentary or ministerial bureaucracy, or from prominent positions in industry, consumer organizations, volunteer, humanitarian and environmental organizations (NGOs). First House is a member of the trade organizations Norwegian Information Advisers, Norwegian Investor Relations Association and Abelia (www.nho.no). For more information: www.firsthouse.no