Nytt rekordår for First House

19/5 2022

Honorarinntektene for konsernet samlet økte med 13 prosent fra året før, til 126,6 millioner kroner. Konsernets resultat før skatt ble 35,5 millioner, opp fra 32,3 millioner i 2020.

Stor etterspørsel

- Våre tjenester og vår spisskompetanse har vist seg å være ekstra verdifull for kundene i en periode med store utfordringer og mye usikkerhet for mange bransjer, både i Norge og internasjonalt. Tydelige vekstområder i 2021 var rådgiving knyttet til industri, energi og bærekraft. I tillegg ser vi fortsatt økende etterspørsel innen finansiell kommunikasjon, sier administrerende direktør Per Høiby.

Tjenestespekteret omfatter blant annet rådgivning knyttet til strategiutvikling, investor relations, oppkjøp, fusjoner og børsintroduksjoner, endringsprosesser og krisehåndtering. I tillegg bistår First House sine kunder med kunnskap om politiske prosesser, blant annet for å sikre at næringslivet blir hørt i sitt arbeid for å oppnå konkurransedyktige rammebetingelser.

- Veksten vi opplevde var et resultat både av høyere aktivitet og en økning i antall rådgivere. Til sammen bekrefter dette First House sin sterke posisjon i markedet, sier Høiby.

Private virksomheter

For morselskapet First House alene var drifts-inntektene 136,3 millioner. Fratrukket innkjøpte tjenester og varekostnad for viderefakturering på 11 millioner kroner, ble byråinntektene på 125,2 millioner kroner, mot 114,2 millioner i 2020. Byråinntekten per rådgiver økte til 3,61 millioner kroner, fra 3,38 millioner.

Konsernets kunder er i hovedsak private virksomheter over hele Norge, inkludert noen av landets fremste selskaper innen sine bransjer. Vel 10 prosent av inntektene kom fra utenlandske kunder, deriblant flere multinasjonale konserner.

Flere tjenesteområder

First House har etablert to nye datterselskaper som et ledd i strategien for å utvide kundetilbudet. Sustainability AS er et rådgivningsselskap med spisskompetanse på klima, sosiale forhold og bærekraftig virksomhetsstyring. Vektor Consulting AS tilbyr management consulting. I tillegg inngår det digitale analyseselskapet Hastings, som er et utviklingsselskap.

- First House har siden starten i 2010 vokst så kraftig at vi ser et større potensial i å tilby nye tjenester fremfor bare å vokse mer innenfor vårt opprinnelige kjerneområde. Basert på dette, antar vi at en større del av videre vekst vil komme fra konsernets nye selskaper og andre selskaper vi kan komme til å etablere fremover, sier Høiby.