Rekordår for First House

7/5 2019

– Hardt og godt arbeid lønner seg alltid. Høy kvalitet i leveransene gjør at kundene blir eller kommer tilbake til oss. Vi kan også glede oss over mange nye oppdragsgivere, både norske og internasjonale. Sammen med kundene finner vi gode løsninger som skaper merverdi, sier administrerende direktør Per Høiby.

Kapasitetsutnyttelsen har vært høy, og det har bidratt til at inntekten per konsulent har økt til vel 3,2 millioner kroner, også dette et rekordhøyt nivå for First House. Byråinntekten økte med 23 prosent fra 2017 til 2018, mens resultatet økte med 65 prosent.

Flere ansatte og større bredde
Ved utgangen av 2018 hadde First House 33 ansatte (gjennomsnittlig 27,3 årsverk), opp fra 28 året før. First House har hatt stor pågang av flinke folk som ønsker å jobbe i selskapet, og har vært svært bevisst på å rekruttere medarbeidere med ulik kompetanse og erfaring. First House økte kvinneandelen til 46 prosent i 2018. Gjennomsnittsalderen er senket med cirka 10 år over de to siste årene.

– Rekordresultatet har sammenheng med økt mangfold i First House. Vi har bedre kjønnsbalanse enn noen gang, og gjennomsnittsalderen er lavere enn tidligere. I tillegg har vi rekruttert seniorer med solid erfaring gjennom året. Energinivået og stemningen internt har aldri vært bedre. Det bidrar også positivt, sier Høiby.

Digital satsning

Rådgivningsleveransene fra First House er basert på utstrakt kartleggings- og analysearbeid, der kjernen er å forstå omgivelsenes påvirkning på en virksomhet, og motsatt, hvordan virksomheten påvirker omgivelsene. Innsikt i samspillet mellom politikk, media, næringsliv, myndigheter og kapitalmarked er avgjørende. Med økende informasjonsmengder og stadig høyere tempo i informasjonsutvekslingen er det krevende å drive manuelt analysearbeid. For å effektivisere disse prosessene, har First House siden 2016 arbeidet med å utvikle en digital analytiker. Nå begynner arbeidet å gi resultater, og analytikeren benyttes i stadig flere kundeprosjekter.

– Med vår digitale analytiker bruker vi maskinlæring og kunstig intelligens til å øke kvaliteten på faktagrunnlaget som ligger bak rådgivningen. Vi tilbyr rett og slett raskere og mer treffsikre analyser, samtidig som vi frigjør tid til å utvikle de beste strategiene for kundene våre, forklarer Høiby.

I likhet med mange andre systemer kan den digitale analytikeren utføre effektive prediksjonsanalyser. Den kan i tillegg analysere enkeltsaker og enkeltvirksomheter både raskere og mer presist enn tidligere.

Videre ekspansjon
I 2018 ble First House største eier i konsulentvirksomheten Vardegruppen. Oppkjøpet gjør at First House og Vardegruppen samlet kan tilby sine kunder et bredere spekter av tjenester.
Vardegruppen består av selskaper som står sterkt innenfor management consulting og strategirealisering (Varde Hartmark), forbedringsarbeid (Lean Communications), IT/AI (Develop), design (Maverick Concepts) og rekruttering (Hartmark Executive Search). I tillegg kommer Kompetansetorget, som leverer e-læringstjenester til barnehagesektoren. Selskapene drives videre under sine respektive merkenavn.
Også Vardegruppen har lagt bak seg et godt 2018. Driftsinntektene var 88,2 millioner kroner og driftsresultatet endte på 9,8 millioner kroner. Driftsmarginen var 11 prosent. First House eier 51 prosent i selskapet Joint Venture AS, som (igjen) eier 97 prosent av Vardegruppen.

Mer om tallene til First House AS
(Tallstørrelser i parentes er sammenligningstall for 2017, med mindre annet er angitt). 

First House AS hadde samlede driftsinntekter i 2018 på 98 (78) millioner kroner. Inntektsøkningen henger sammen med økt oppdragsmengde og økt kapasitet som følge av nyrekruttering. Innkjøpte tjenester og varekostnader for viderefakturering utgjorde 9,6 (5,9) millioner kroner. Selskapets byråinntekt ble dermed 88,8 (72,2) millioner kroner.

Lønnskostnadene i 2018 beløp seg til 56,6 (48,9) millioner kroner og utgjorde 63,7 (67,7) prosent av byråinntekten. Driftsresultat etter avsetning til årsbonus ble 18,4 (11,1) millioner kroner. Det tilsvarer en driftsmargin på 20,7 (15,4) prosent i tråd med selskapets målsetting for året. Fremgangen er i hovedsak et resultat av inntektsveksten.

Det er gjennomført forsknings- og utviklingsaktiviteter for totalt 1,5 millioner kroner relatert til digitaliseringsprosjektet First Analytics. Beløpet er kostnadsført i sin helhet i 2018.

First House har et generelt høyt lønnsnivå, sammenlignet med de fleste andre partnereide aktørene i bransjen. Det henger til dels sammen med selskapets kompetanseprofil, og dels selskapets godtgjørelsesmodell for partnerne, der fastlønn utgjør en stor andel. Aksjeutbytte utgjør dermed en relativt mindre andel av den samlede godtgjørelse enn i sammenlignbare partnereide virksomheter. Totalt blir det utbetalt 13 (6,9) millioner kroner i utbytte for fjoråret.

Selskapets reviderte årsregnskap er tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.e.js.m