9/2 2011

Høiby legger til at de gode resultatene viser at First House er blitt godt mottatt og at det definitivt er et behov for selskapets rådgivningstjenester og særskilte kompetanseområder. Sterk fokus og en betydelig erfaring innen politikk/samfunn og finansmarkeds-kommunikasjon har vært avgjørende. I tillegg har tilsvarende kompetanse innen virksomhetskommunikasjon generelt og medie- og krisehåndtering spesielt, bidratt til en betydelig kraft i rådgivningen.
- First House har en klar vekstambisjon som er reflektert i en strategisk plan for selskapets utvikling de neste fire årene. Vi har passert 2010 med hyggelig margin i forhold til våre egne ambisiøse mål. Det ligger et godt lagarbeid og stor innsats bak en sånn oppstart, og resultatene motiverer alle de dyktige menneskene som jobber her. I 2011 har vi en høyere ambisjon for selskapets inntjening enn det som ble oppnådd i 2010, sier styreleder og partner Leif Monsen.
Selskapet ble formelt etablert senhøsten 2009, men satt i full drift 1. januar 2010. Årsberetningen omfatter derfor det samlede årsregnskapet for 2009 og 2010.
Byråinntekten for 2010 isolert sett, var på 33,8 kroner med et driftsresultat på litt over 7 millioner kroner, eller 20,7 prosent av byråinntekten og inkluderer bonusavsetning til ansatte.
Driftsinntektene, for den perioden regnskapet omhandler, var 40,5 millioner kroner. Korrigert for innkjøpte tjenester og varekostnader på 5,9 millioner, utgjorde den totale byråinntekten 34,6 millioner kroner. Øvrige driftskostnader beløp seg til 6,9 millioner kroner. Personalkostnadene var på vel 21 millioner kroner og utgjorde 60,4 prosent av byråinntekten. Avskrivningene beløp seg til ca. 200.000 kroner. Periodens driftsresultat utgjør 6,3 millioner kroner.
Selskapets totalbalanse beløper seg til 15,5 millioner kroner. Selskapets egenkapital per 31. desember 2010 var på 4,5 millioner kroner, nesten 29 prosent.