5/3 2013

(English text below)

Østby er på plass i First House allerede i starten av mars. Finansiell kommunikasjon er ett av satsingsområdene i First House. Nylig ble selskapet nominert som, Finance Consultancy of the year i Europa i prisutdelingen Sabre Awards.

– First House var et naturlig førstevalg da jeg ville se meg om etter nye utfordringer. Ledere står ofte overfor problemstillinger som krever kunnskap utover deres kjernekompetanse. Det kan være politiske beslutninger, krisehåndtering og kommunikasjon i utfordrende situasjoner med investorer, ansatte og samfunnet.  I dette markedet har First House en unik posisjon som jeg ser frem til å bli med på utvikle videre, sier han.

Karrieren startet han i Orkla-systemet, først i Lilleborg og deretter som økonomisjef i Orkla Media, før turen gikk til finansbransjen.

Gjennom 15 år som analytiker har Østby gjennomført over 2.000 selskapsanalyser og opparbeidet et bredt nettverk blant norske og internasjonale investorer. Hans analyser av selskaper innen konsumvarer, reiseliv og fisk er spesielt anerkjente. Østby har fulgt noen av børsens viktigste selskaper i meglerhusene Christiania Markets, Alfred Berg og Handelsbanken Capital Markets. I 2010 ble han ansatt for å bygge opp og lede analyseavdelingen i Nordea Markets i Oslo, en stilling han forlot i fjor høst.

– Etter mange år i bank og finans ønsker jeg nå å bistå bedrifter som uavhengig rådgiver. Mange børsnoterte selskaper finner det vanskelig å nå ut til aksjemarkedet og tilsvarende vanskelig å forstå hva investorer og analytikere vektlegger. Feil og misforståelser i denne kommunikasjonen kan ha store konsekvenser, noe jeg har opplevd gjentatte ganger. For å øke treffsikkerheten i kommunikasjonen er det ofte behov for et uavhengig rådgivningsmiljø som kjenner markedet og de formelle krav som gjelder for informasjon fra børsnoterte selskaper, sier Tore Østby.

First House har nå 15 partnere - og totalt over 30 ansatte. I tillegg er en rekke erfarne rådgivere tilknyttet selskapet som senior assosierte partnere. Disse er blant andre Even Nordstrøm, Per Terje Vold, Geir Helljesen, Einar Lunde og Nils Apeland.

– Som strategiske rådgivere må vi ha god evne til å sette oss inn i kundenes situasjon og forstå deres mål, strategier og verdidrivere. Med Tore sin solide analysekompetanse er vi enda bedre rustet til å gi gode råd. Det er svært hyggelig å kunne styrke laget med en så anerkjent profil fra finansbransjen, sier administrerende direktør Per Høiby i First House. 

For mer informasjon:

Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225,
ph@firsthouse.no

Tore Østby, seniorrådgiver og partner i First House, mobil 995 46 400,
to@firsthouse.no

Kort om First House

First House, med kontor i Oslo, Stavanger og Brussel, er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har 31 fast ansatte og åtte assosierte partnere.

Selskapets byråinntekt var på 62 millioner kroner i 2012, og resultatet før bonus til partnere nær 12 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er nominert som, Finance Consultancy of the year, årets byrå innen finans i Europa i prisutdelingen Sabre Awards i regi av Holmes Report. First House fikk i mai 2012 pris i forbindelse med at selskapet ble kåret til årets nykommer i Europa, Midt-Østen og Afrika av det anerkjente analysebyrået Holmes Report (www.holmesreport.com). First House er medlem i bransjeforeningen Komm, Norsk Investor Relations Forening og Abelia. Videre er selskapet medlem i Subseavalley.com – et kraftsentrum i utvikling med engineering og produksjon av Subsea-løsninger. For mer informasjon www.firsthouse.no

First House strengthens financial team:
Former Nordea analysis head recruited

Oslo, 5 March 2013 – Tore Østby (47) has become a new partner in First House. A high-profile and well-regarded analyst in the Norwegian financial sector, he will play a key role in the consultancy. First House provides advice to clients who face particularly demanding management and communication challenges in the business and financial sectors.

"First House was the natural first choice when I wanted to look around for fresh challenges," says Østby, who will already be in place at the consultancy from the beginning of March.

"Top executives often face issues which demand know-how outside their core expertise. These could involve political decisions, crisis management or communication in challenging circumstances with investors, employees and society. First House occupies a unique position in this market, and I look forward to helping to develop this further."

Østby started his career in the Orkla system, first at Lilleborg and subsequently as finance manager for Orkla Media, before moving to the financial sector. During 15 years as an analyst, he conducted more than 2 000 company analyses and built up a broad network among Norwegian and international investors. His analyses of companies in consumer goods, tourism and fishing were particularly well regarded. He followed some of the most important companies on the Oslo Stock Exchange for stockbrokers Christiania Markets, Alfred Berg and Handelsbanken Capital Markets. Nordea Markets recruited him in 2010 to build up and head its analysis department, a job he left last autumn.

"After many years in the banking and finance sector, my ambition now is to assist companies as an independent adviser," says Østby. "Many listed companies find it difficult to reach out to the stock market and correspondingly hard to grasp the concerns of investors and analysts. "Mistakes and misunderstandings in this communication can have major consequences, as I have repeatedly experienced. Increasing the accuracy of communication often calls for assistance from independent consultants who’re familiar with the market and the formal requirements on information by listed companies."

First House now has 15 partners and more than 30 employees in all. In addition, a number of experienced advisers are affiliated with it as senior associated partners. These include Even Nordstrøm, Per Terje Vold, Geir Helljesen, Einar Lunde and Nils Apeland.

Financial communication is one of the priority areas at First House, which was recently nominated as European financial consultancy of the year in the Sabre awards.

"As strategic advisers, we must be well qualified to put ourselves in the client’s position and understand their goals, strategies and value drivers," says managing partner Per Høiby at First House. "With Tore’s solid analytical expertise, we are even better equipped to provide good advice. It’s very pleasing to be able to strengthen the team with such a high-profile performer from the financial sector."

Further information from

Per Høiby, managing partner, First House, mobile +47 994 55 225,ph@firsthouse.no

Tore Østby, senior adviser and partner, First House, mobile +47 995 46 400,to@firsthouse.no

First House in brief

First House, with offices in Oslo, Stavanger and Brussels, is a consultancy with very experienced advisers and a focus on analysis, strategy and execution for clients in both private and public sectors.

The company offers its services on the basis of four cornerstones: financial communication, political communication, enterprise communication – including media and crisis management – and First House Media. The last of these offers advice at a strategic and operational level in the media sector. Launched in January 2010, the company has 31 permanent employees and eight associate partners. Agency revenues totalled NOK 62 million in 2012, and profit before partner bonuses was almost NOK 12 million. First House is part of Fipra, giving it access to an outstanding international network of advisers in more than 50 countries – including all the Nordic nations and every EU member state. Virtually all the advisers in Fipra have experience from political activity – such as ministerial posts, parliamentary seats or civil service bureaucracy – or from leading positions in industry, consumer organisations or non-governmental organisations.

The company has been nominated as European financial consultancy of the year in the Sabre awards presented by the reputable Holmes Report consultancy (www.holmesreport.com). It also received an award in May 2012 from Holmes Report as newcomer of the year in Europe, the Middle East and Africa.

First House is a member of Komm, the Norwegian Investor Relations Association and the Association of Norwegian Knowledge-based Enterprises (Abelia). It also belongs to Subseavalley.com, a powerhouse in the development of engineering and production for subsea solutions.

For more information, go to www.firsthouse.no