Kvalitet, integritet og samfunnsansvar

First House er medlem av Abelia og tilsluttet UN Global Compact. Selskapet har utarbeidet en kvalitetsmanual med retningslinjer for alle sider av virksomheten.

Kundene kommer til oss med oppdrag som har strategisk og økonomisk betydning for virksomheten. De må derfor kunne stole på at vi løser oppdragene med integritet og høy kvalitet.

Før vi aksepterer et oppdrag, gjør vi en vurdering av om oppdraget kan skape etiske utfordringer. Vi sier nei til å påta oss oppdrag som vi ikke kan stå inne for, for eksempel av samfunnshensyn.

First House gir alltid oppdragsgiver realistiske forventninger om hvilke resultater som kan oppnås og hvilken effekt rådgivningen vår kan gi.

Vi pålegger ikke rådgiverne i selskapet å være del av oppdrag som strider mot den enkeltes overbevisning eller integritet.

First House-rådgivernes ansvar

Ansatte i First House skal bidra til å sette etikk på dagsorden i det daglige arbeidet.

Ansatte plikter å melde fra til sin overordnede eller til selskapets ledelse dersom de mistenker eller observerer etisk uforsvarlig opptreden internt i selskapet, hos oppdragsgiver eller hos samarbeidsparter. Ansatte kan også varsle anonymt til selskapets verneombud.

Åpenhet om roller

Vi oppfordrer alle kundene våre til åpenhet om samarbeidet de har med oss. Samtidig er vi klare på at de kan forvente konfidensialitet og diskresjon når det er nødvendig eller ønskelig.

Rådgiverne i First House kan ikke ha personlige eller privatøkonomiske interesser i et oppdrag. Selskapet har også utformet klare regler for å hindre interessekonflikter.

Vi deler gjerne kunnskap og innsikt om politikk og næringsliv med andre, men gjør vi det på vegne av en kunde, skal det tydelig komme frem hvem vi jobber for i den aktuelle saken.

Unngå interessekonflikt og sikre konfidensialitet

Med mindre det er avklart med de involverte kundene, skal First House ikke påta seg oppdrag som er i konflikt med andre pågående oppdrag. Dersom kundene våre har ulike interesser i en sak, etablerer vi separate team internt og opererer med taushetsplikt mellom rådgiverne.

First House sikrer konfidensiell og privat informasjon om og fra oppdragsgivere, også etter at forholdet til oppdragsgiveren er over. Vi videreformidler ikke konfidensiell, sensitiv eller fortrolig informasjon fra en oppdragsgiver til en annen.

First House kommenterer ikke oppdragsgivere eller oppdrag i offentligheten med mindre det er avklart med oppdragsgiveren på forhånd.

En rådgiver i First House skal ikke uttale seg offentlig som ekspert hvis vedkommende har kundeoppdrag som relaterer seg til saken som skal kommenteres.

Habilitet

Rådgiverne i First House skal rådføre seg med selskapets ledelse før de påtar seg verv i politikk, organisasjoner eller næringsliv.

Politiske verv forutsetter en særlig aktsomhet og rolleforståelse. Rådgivere med slike verv skal erklære seg inhabile i saker som direkte berører rådgiverens egne kundeforhold (interessekonflikt) eller hvis det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren overfor oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Ved behov rådfører First House seg med ledelsen i det aktuelle politiske organet for å enes om praktisk håndtering av roller og habilitet.

Innsideinformasjon

Alle som er i besittelse av innsideopplysninger, plikter å følge Verdipapirhandellovens regler for håndtering av innsideinformasjon, uansett tilknytning til det børsnoterte selskapet. Som rådgiver for børsnoterte selskaper får medarbeidere i First House ofte tilgang til innsideinformasjon.

I likhet med alle andre virksomheter som jevnlig er i besittelse av innsideinformasjon, plikter First House å ha rutiner som tilfredsstiller lovens krav til håndtering av slike opplysninger.

Alle medarbeidere i First House plikter å avklare og rapportere alle former for styreverv, eierinteresser, kjøp og salg av aksjer og opsjoner til daglig leder i First House.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994